De Roose
Tuinarchitect

Verkoopsvoorwaarden

 

VERKOOPSVOORWAARDEN TUINARCHITEKT DE ROOSE BVBA

d.d. 01/12/2018

 
 
 

1. Alle verkoopsvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. Door zijn bestelling wordt de klant geacht ermee in te stemmen. De bestellingen binden ons slechts in zoverre onze leveranciers geen wijzigingen doorvoeren in hun artikelen en de voorraad niet is uitgeput.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen zijn 14 dagen geldig. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van de uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren een overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

3. In geval van opzegging of annulatie van een overeenkomst of een bestelling (hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk) door de klant, is deze van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% op het totale bedrag van de geannuleerde overeenkomst. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van “Tuinarchitekt De Roose BVBA” om een schadevergoeding te eisen, die gelijk is aan de geleden schade.

4. De klant is verplicht de plannen voor te leggen aangaande onzichtbare kabels en buizen. Deze plannen dienen op de werf aanwezig te zijn gedurende het verloop van de werken. Indien deze niet ter beschikking zijn, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij doorboringen.

5. Alle kosten voor het aanvragen van parkeervergunningen voor het plaatsen van hoogtematerialen en wagens vallen ten laste van de klant.

6. De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en bindt niet. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

8. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

9. Alle klachten in verband met gefactureerde werken dienen binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd te worden aan “Tuinarchitekt De Roose BVBA”.

10. Betalingen van facturen van “Tuinarchitekt De Roose BVBA” gebeuren steeds in Euro (€). De transactiekosten voor betalingen vanuit het buitenland zijn integraal ten laste van de klant en kunnen niet verhaald worden op “Tuinarchitekt De Roose BVBA”.

11. Alle facturen van “Tuinarchitekt De Roose BVBA”, uitgezonderd voorschot- en deelfacturen, zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum.

12. We behouden ons het recht voor om voorschotfacturen (30% bij maatwerk) en/of tussentijdse deelfacturen uit te reiken volgens de vooruitgang van de werken. Deze zijn betaalbaar binnen 5 dagen na factuurdatum. De saldofactuur wordt bij oplevering uitgereikt.

13. Zonder speciale aanduiding zijn onze facturen contact betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de bankrekening, elders vermeld.

14. Bij de betaling van een factuur van “Tuinarchitekt De Roose BVBA” mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

15. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet betaald op de vervaldag, automatisch met 15% worden verhoogd, met een minimum van € 75,00. Bovendien is vanaf de factuurdatum en van rechtswege op de onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd van 1% per maand.

16. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt “Tuinarchitekt De Roose BVBA” zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

17. De geleverde goederen, roerend of verwerkte naar onroerende staat, blijven eigendom van “Tuinarchitekt De Roose BVBA” tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

18. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Deinze of de rechtbanken van Gent bevoegd.